tel.kom. (+48) 535 558 030  |  e-mail: biuro@tlumaczenia-mjk.pl

Współpraca

Biuro Tłumaczeń „Tłumaczenia MJK” świadczy usługi związane z tłumaczeniami pisemnymi i ustnymi na podstawie zlecenia, złożonego przez Klienta. Współpracujemy ze zleceniodawcami indywidualnymi i biznesowymi, zapewniając przestrzeganie wszystkich norm, przepisów prawnych oraz poufności danych.

Chętnie pomożemy Państwu w przekładzie ustnym i pisemnym. Gwarantujemy wysoką jakość wykonanego tłumaczenia i pełny profesjonalizm w kontakcie z klientem. Zdobyte przez nas doświadczenie pozwala nam na dobre zrozumienie potrzeb firm i osób prywatnych z nami współpracujących. Naszą ofertę każdorazowo dopasowujemy do indywidualnych potrzeb zleceniodawców.

Zlecenia przyjmujemy w naszym biurze, a także w formie elektronicznej. Koszt końcowy zleconego przekładu jest ustalany na podstawie zapytania ewentualnego zleceniodawcy. Na podstawie wyceny klient podejmuje decyzję, czy chce powierzyć tłumaczenie naszej firmie.

Tryb i termin przekazania gotowego tekstu jest ustalany z klientem indywidualnie. O wykonaniu usługi Biuro Tłumaczeń „Tłumaczenia MJK” powiadamiamy telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej e-mail, nie później niż w dniu wykonania usługi.

 

Chętnie pomożemy Państwu z tłumaczeniami zwykłymi, przysięgłymi i specjalistycznymi. Zachęcamy do kontaktu w celu ustalenia szczegółów naszej współpracy! Zapraszamy do odwiedzenia naszego biura lub kontaktu drogą elektroniczną.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG BIURA TŁUMACZEŃ „TŁUMACZENIA MJK”

Niniejszy Regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady świadczenia usług na rzecz Klientów w zakresie tłumaczeń pisemnych i ustnych przez Biuro Tłumaczeń „Tłumaczenia MJK” z siedzibą w Warszawie przy ulicy Z. Modzelewskiego 40 lok. 40, NIP: 1132737241(dalej zwane „Biurem Tłumaczeń” lub „MJK” ), lokalizacja biura: ul. Bokserska 1 lok. 106, 02-682 Warszawa, czynne od poniedziałku do piątku od 9:00 do17:00 na rzecz jego Klientów.

§ 1. Zamówienia i realizacja

1. Przepisy wspólne

 1. Biuro Tłumaczeń świadczy usługi związane z tłumaczeniami pisemnymi i ustnymi na podstawie zlecenia złożonego przez Klienta. Zlecenie może zostać złożone w formie papierowej lub za pomocą poczty elektronicznej w postaci skanu.

 2. Na podstawie złożonego zapytania biuro tłumaczeń ustala z klientem koszt końcowy zleconego tekstu, podlegającego tłumaczeniu.

 3. Na podstawie otrzymanej wyceny Klient może zlecić wykonanie tłumaczenia MJK, przesyłając wszelkie dokumenty i informacje niezbędne do wykonania tłumaczenia lub odstąpić od złożenia zlecenia. Zlecenie wykonania tłumaczenia przez Klienta następuje w takim wypadku z chwilą doręczenia MJK akceptacji kosztu tłumaczenia oraz wszelkich dokumentów i informacji, niezbędnych do wykonania tłumaczenia, jak również podpisanego druku zamówienia tłumaczenia, umieszczonego na stronie www.tlumaczenia-mjk.pl

 4. Klient zobowiązuje się nie kontaktować bez pośrednictwa Biura Tłumaczeń z tłumaczami, którzy brali udział świadczeniu usług na rzecz Klienta również po oddaniu tłumaczenia do dyspozycji Klienta.

§ 2. Tłumaczenia pisemne

 1. Wyróżnia się tłumaczenia pisemne nieuwierzytelnione (zwykłe) i uwierzytelnione (poświadczone lub przysięgłe).

 2. Klient przekazuje tekst do tłumaczenia w postaci wydruku, skanu lub pliku.

 3. Podstawą rozliczania objętości tłumaczenia pisemnego nieuwierzytelnionego jest liczba stron rozliczeniowych w przetłumaczonym tekście.

 4. Jedna strona rozliczeniowa tłumaczenia pisemnego nieuwierzytelnionego liczy 1500 znaków łącznie ze spacjami. Objętość tłumaczenia jest zaokrąglana w górę do pełnej strony rozliczeniowej.

 5. Podstawą rozliczania objętości tłumaczenia pisemnego uwierzytelnionego jest liczba stron rozliczeniowych w przetłumaczonym tekście. Strona rozliczeniowa zawiera 1125 znaków łącznie ze spacjami. Objętość tłumaczenia jest zaokrąglana w górę do pełnej strony rozliczeniowej.

 6. Wyróżnia się następujące tryby tłumaczeń:

  1. tryb zwykły – okres realizacji tłumaczenia to min. 3 dni robocze w zależności od wielkości zlecenia i indywidualnych ustaleń pomiędzy Biurem a Klientem;

  2. tryb ekspresowy (do 24 godzin) – powierzenie realizacji tłumaczenia w trybie ekspresowym oznacza dodatkową opłatę w wysokości 100% standardowej ceny tłumaczenia.;

 7. W przypadku, gdy dokumenty przekazane do tłumaczenia są trudne do odczytania, MJK po wcześniejszym ustaleniu z Klientem, zastrzega sobie możliwość podwyższenia ceny tłumaczenia do 50% w zależności od trudności w odczytaniu tekstu.

 8. W przypadku konieczności zastosowania specyficznej nomenklatury lub słownictwa w tłumaczeniu, Klient winien dostarczyć glosariusz zawierający wszystkie zakresy słownictwa, które należy uwzględnić podczas wykonywania tłumaczenia. W przypadku niedostarczenia glosariusza przez Klienta, Biuro Tłumaczeń zastosuje słownictwo zgodnie z najlepszą wiedzą i praktyką, jednak mogącego odbiegać od życzeń Klienta.

 9. Tryb i termin przekazania tłumaczenia jest ustalany z Klientem indywidualnie. W takim wypadku, dzień uzgodniony z Klientem na przekazanie tłumaczenia jest to dzień wykonania usługi tłumaczeniowej. Przy ustalaniu trybu i terminu przekazania tłumaczenia nie uwzględnia się sobót, niedziel lub innych dni ustawowo wolnych od pracy, chyba że uzgodniono inaczej.

 10. O wykonaniu usługi MJK powiadamia Klienta telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej e-mail, nie później niż w dniu wykonania usługi.

 11. Tłumaczenia uwierzytelnione są przekazywane Klientowi w jednym egzemplarzu. Klient może zamówić dodatkową kopię tłumaczenia. Tłumaczenia nieuwierzytelnione są przekazywane w wersji elektronicznej na adres e-mail Klienta, o ile nie uzgodniono inaczej.

§ 3. Tłumaczenia ustne

 1. Zlecając wykonanie tłumaczenia ustnego, Klient przekazuje wszelkie informacje o tematyce i charakterze tłumaczenia, a w przypadku tłumaczeń o specjalistycznej tematyce przekazuje również materiały, które pomogą tłumaczowi przygotować się do tłumaczenia. Natomiast, w przypadku tłumaczeń symultanicznych Klient z odpowiednim, minimum dwudniowym, wyprzedzeniem przed rozpoczęciem tłumaczenia dostarcza materiały konferencyjne, tj. program konferencji, liczbę uczestników i teksty wygłaszanych referatów.

 2. Czas pracy tłumacza przy wykonaniu zlecenia na tłumaczenie ustne liczony jest od godziny, na którą został zamówiony i zgłosił się do wykonania usługi, do godziny, w której został zwolniony z wykonywania tłumaczenia i obejmuje wszystkie ewentualne przerwy w tłumaczeniu (przerwy kawowe, obiadowe, czas przejazdu Klienta z tłumaczem).

 3. Każda rozpoczęta godzina tłumaczenia jest liczona jako cała.

§ 4. Odwołanie zlecenia na tłumaczenie

4.1. Odwołanie wykonania usługi

Klient ma prawo do odwołania złożonego zlecenia. Odwołanie uznaje się za skuteczne jeżeli Biuro Tłumaczeń miało możliwość dowiedzenia się o jego odwołaniu, tj. gdy zostało ono złożone osobiście, telefonicznie lub wiadomością e-mail dostarczoną MJK w godzinach jego pracy.

4.2. Tłumaczenia pisemne

W przypadku odwołania zlecenia w trakcie lub po jego wykonaniu Klient jest zobowiązany do zapłaty (i) wynagrodzenia za faktycznie wykonaną pracę, tj. za część tłumaczenia, którą tłumacz zdążył wykonać oraz (ii) do zwrotu innych kosztów poniesionych przez MJK w związku z przygotowaniem do świadczenia zamówionych usług (np. koszty firmy kurierskiej, koszty obróbki graficznej, koszty przygotowania tekstu do tłumaczenia).

4.3. Tłumaczenia ustne

W wypadku odwołania zlecenia przez Klienta w dniu jego realizacji lub w dniu poprzedzającym realizację, Klient opłaca pełną kwotę wynagrodzenia. W wypadku odwołania zlecenia przez Klienta dwa dni przed jego realizacją Klient płaci 50% należnego wynagrodzenia. Powyższe nie wyklucza obowiązku pokrycia przez Klienta ewentualnych kosztów dodatkowych powstałych w przypadku tłumaczeń wykonywanych poza Warszawą.

§ 5. Reklamacje w zakresie tłumaczeń

5.1. Reklamacje dotyczące jakości wykonanego tłumaczenia muszą zostać zgłoszone MJK w terminie czternastu dni od dnia wykonania usługi.

5.2. Klient zobowiązany jest do przedstawienia listy reklamowanych uchybień w języku polskim lub w języku, w którym tłumaczenie zostało wykonane.

5.3. W przypadku uzasadnionej reklamacji, MJK usuwa wady tłumaczenia w najkrótszym możliwym terminie, nie dłuższym jednak niż czternaście dni od dnia złożenia reklamacji lub według wyboru może odstąpić od prawa do usunięcia wad zwracając zapłaconą kwotę.

5.4. Uwzględniając reklamację MJK może udzielić Klientowi rabatu.

5.5. Reklamacji podlegać mogą: błędy ortograficzne, błędy gramatyczne, błędy merytoryczne, luki w tłumaczeniu, zgubione podczas tłumaczenia fragmenty tekstu.

5.6. Reklamacji nie podlegają: stylistyka tłumaczenia, układ graficzny dokumentu przetłumaczonego, nomenklatura użyta w tłumaczeniu jeśli jest poprawna.

5.7. Reklamacji nie podlegają tłumaczenia wykonane w trybie przyspieszonym, ekspresowym, na ten sam dzień lub na następny dzień.

§ 6. Odpowiedzialność z tytułu wykonanej usługi

6.1. Odpowiedzialność materialna Biura Tłumaczeń związana z wykonywaniem usług jest ograniczona do wysokości wynagrodzenia netto (bez podatku VAT) należnego za wykonanie tłumaczenia.

6.2. Odpowiedzialność odszkodowawcza nie obejmuje błędów w tłumaczeniach wykonywanych w trybie przyspieszonym, ekspresowym, na ten sam dzień lub na następny dzień.

6.3. MJK nie uwzględnia kosztów (np. faktur, rachunków) związanych z przeprowadzeniem poprawek przez inną firmę powołaną przez Klienta.

6.4. MJK nie ponosi odpowiedzialności za błędy merytoryczne w tłumaczeniu, które są konsekwencją błędów występujących w tekście oryginału. Biuro Tłumaczeń nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania (np. opóźnienia, zniszczenia dokumentów) podmiotów, którym powierzono dostarczenie tłumaczenia, tj. operatorzy pocztowi, firmy kurierskie.

  • § 7. Płatności

7.1. Wynagrodzenie MJK jest dokumentowane za pomocą dowodów sprzedaży zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. Z reguły, termin zapłaty faktury z tytułu wykonanej usługi tłumaczeniowej wynosi 7-10 dni od momentu jej wystawienia o ile nie uzgodniono inaczej.

7.2. Biuro Tłumaczeń zastrzega sobie prawo do pobrania zaliczki od Klienta w przypadku pierwszego zlecenia tłumaczenia w wysokości od 50 % do 70 % wartości końcowej zleconej usługi.

7.3. MJK zastrzega sobie prawo dochodzenia nieterminowo regulowanych należności oraz naliczania odsetek za zwłokę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, jak również korzystania w tym zakresie z usług podmiotów zajmujących się windykacją należności.

§ 8. Prawa autorskie i poufność

8.1. Majątkowe prawa autorskie oraz pozostałe prawa własności intelektualnej do wykonanego tłumaczenia są przenoszone na Klienta bezpośrednio po uregulowaniu pełnej kwoty należności na podstawie wystawionej przez Biuro Tłumaczeń faktury VAT.

8.2. Wszystkie dokumenty i informacje przekazane przez Klienta oraz treść spotkań tłumaczonych przez tłumaczy ustnych są traktowane jako poufne i nie są udostępniane osobom trzecim, zaś wszelkie dane Klienta są gromadzone i przetwarzane w celu prawidłowego wykonania usług.

8.3. Biuro Tłumaczeń zastrzega sobie możliwość do udostępnienia otrzymanych od klienta dokumentów i informacji osobom współpracującym z MJK w celu wykonania usług.

§ 9. Postanowienia końcowe

9. 1. W sprawach nieuregulowanych przez niniejszy Regulamin mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa RP.

9.2. Wszelkie spory na tle postanowień niniejszego Regulaminu lub świadczonych usług będą rozstrzygane przez sąd właściwy ze względu na siedzibę MJK. Tym niemiej, MJK i Klient będą dążyć do polubownego rozstrzygania sporów, powstałych w wyniku współpracy.

to top button